Oldalunk sütiket használ. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ú. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Az oldalunk az alábbi típusu Cookie-kat használja:

 • Funkcionális, elengedhetetlen
 • Statisztika
 • Közösségi média és marketing

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

Adatkezelési irányelvek

Adatkezelési tájékoztatónkat PDF formátumban is letöltheti a linkre kattintva:  Adatkezelesi_tajekoztato_Villa Oliva

 

Roteberg Kft.

Villa Oliva Boutique Rooms

 

Adatkezelési tájékoztató

www.villaoliva.hu

2018.05.26.

 

Tartalom

1. Bevezetés
2. A Tájékoztató célja és hatálya
3. Az Adatkezelő és elérhetőségei
4. Fogalom meghatározások
5. További fogalommeghatározások
6. Az adatkezelés elvei
7. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai
8. Az adatkezelés biztonsága
9. Adatfeldolgozás
10. Az érintettek jogai
11. Intézkedési határidő
12. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
13. Egyéb adatkezelések
14. Jogérvényesítési lehetőségek

Mellékletek

1.sz. melléklet Hírlevél
2.sz. melléklet Kapcsolatfelvétel a www.villaoliva.hu honlapon
3.sz. melléklet Előre foglalás
4 sz. melléklet Szállás szolgáltatás
5 sz. melléklet Rendezmény szolgáltatás, terembérlet, eszközbérlet
6 sz. melléklet Számlázás, megrendelés, visszaigazolás
7 sz. melléklet Kupon, szállás szolgáltatással értékesített kirándulások, belépőjegyek (kalandpark, vonatozás, hajókázás stb)
8 sz. melléklet Törzsvendégprogram
9 sz. melléklet Talált tárgyak
10 sz. melléklet A honlap adatkezelése
11 sz. melléklet Tájékoztató kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
12 sz. melléklet Egyéb adatkezelések

 

 1. Bevezetés

A Roteberg Kft. Villa Oliva (székhelye: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 116, telephely: 8621
Zamárdi, Knézich Károly utca 15. cégjegyzékszám: 14-09-304046; ügyvezető: Hekeli Valéria; a
továbbiakban: Villa Oliva Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy működésével kapcsolatos adatkezelése
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Villa Oliva különös tekintettel vette figyelembe az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy
GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit.

A Villa Oliva elkötelezett partnerei és vendégei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja partnerei és vendégei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Villa Oliva a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Villa Oliva az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. A Tájékoztató célja és hatálya

E Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét,
valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató további célja, hogy rögzítse a Villa
Oliva által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Villa Oliva adatvédelmi és
adatkezelési politikáját, amelyet a Villa Oliva, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezik az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó
tájékoztató mellékletek.

 

3. Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Roteberg Kft. Villa Oliva Boutique Rooms
Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 116
Cégjegyzékszám:14-09-304046
A bejegyző bíróság megnevezése: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám:11948197-2-14
Adatvédelmi felelős neve: Bartos Ágnes
E-mail: roteberg@roteberg.hu
Telefon: +36 30/979 2777

 

4. Fogalom meghatározások

I. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
II. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése,
felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve
megsemmisítése
III. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.
IV. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
V. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója;
VI. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 

5. További fogalommeghatározások

E-mail: (Electronic mail) Elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely
teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

Internet: Az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un.
metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi,
üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.

Biztonságtechnikai kamera: Speciálisan biztonságtechnikai alkalmazásokra kifejlesztett kamerák
kis energiafelhasználású berendezések, stabil, megbízható képminőséggel. Feladattól függően
általában fekete-fehér vagy igény szerint színes, elsősorban nappali vagy érzékenyebb kialakítású
éjjel-nappali stb. lehetnek, rendkívül széles skálán mozogva a felbontás, fényérzékenység, torzítás
stb. értékek tekintetében.

Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: Megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus
felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el.
Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző
alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az
egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és vissza-ugrásokat (hypertext).

Sütik (cookies): Weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens.
2 alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ú.n. session
cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon
tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

Elektronikus hírlevél: Címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött,
jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött
elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.

 

6. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok
ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes
adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

g) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).

 

7. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai

 • Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
  kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
  vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
  megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
  védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
  szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
  érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
  szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

8. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

9. Adatfeldolgozás

Az Villa Oliva tevékenysége ellátása során a jelen Tájékoztató mellékleteiben nevesített
Adatfeldolgozót/Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott
utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az
Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli és dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az
Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Villa Oliva hozzájárulásával
jogosult.

 

10. Az érintettek jogai

I. Tájékoztatáshoz való jog

A Villa Oliva megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-
22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

II. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

III. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.

IV. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

V. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

VI. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
  adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam
fontos közérdekből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

VII. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik.

VIII. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzettfeladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik
a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

IX. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
  amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
  megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 X. Visszavonáshoz való jog

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulást bármely időpontban
visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.

11. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

12. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa.

13. Egyéb adatkezelések

E tájékoztató mellékleteiben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg a jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek

1) Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az
Adatkezelőhöz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

2) Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

 

Mellékletek

1.sz. melléklet
Hírlevél

Az adatkezelési folyamat célja: Tájékoztatás az aktuális programokról és ajánlatokról, valamit kapcsolattartás
a vendégekkel.

Az érintettek köre: Bárki, aki a Villa Oliváról érdeklődik vagy szobát foglal

Kezelt adatok forrása: érintettől, Booking.com-tól, Szállás.hu-tól.

 

Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaMire használjuk
Feliratkozó neve, e-mail
címe
Direkt Marketingérintett hozzájárulásaleiratkozásigHírlevél kiküldésére
Üzleti kapcsolat
fenntartása
érintett hozzájárulásaleiratkozásig
Előre foglalást
foganasító vendég neve,
e-mail címe
Welcome e-mail (egyéb
szolgáltatásról szóló
tájékoztatás küldése)
jogos érdekeinknek
érvényesítése:
gazdasági érdek, az
egyéb szolgáltatás
ajánlása
ennek az e-mailnek a
kiküldéséig
Welcome e-mail
kiküldésére
Kijelentkezett vendég
neve e-mail címe
Vendégértékelés e-mail
küldése
jogos érdekeink
érvényesítése:
vendégértékelés
alapján a szolgáltatások
fejlesztése
kijelentkezés napját
követő 2 évig
Vendégértékelés email
küldésére
HotRest rendszerbe
rögzítésre kerül,
statisztika elkészítése
miatt

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

Adatkezelés módja: elektronikus

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók: 

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Web200 Kft.7400 Kaposvár Gróf Apponyi
Albert u. 17
Hírlevél küldő rendszer
működtetése, adatbázis
tárolása
Chrome-Soft Kft.1119 Budapest, Petzvál utca
4/A
A welcome e-mailek eljuttatása
az érkező vendégekhez és az e-
mail címek tárolása

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az érintett nem kap hírlevelet, és tájékoztatást
egyéb szolgáltatásról

2.sz. melléklet
Kapcsolatfelvétel a www.villaoliva.hu honlapon keresztül

Adatkezelési folyamat célja: Ajánlatkérés, foglalás biztosítása vagy információ közlés

Az érintettek köre: Bárki, aki a Villa Oliváról vagy szolgáltatásairól érdeklődik

A kezelt adatok forrása: érintett

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

 Adat kategóriaAdatkezelés célja  Adatkezelés
jogalapja
 Adatkezelés
időtartama
 Mire használjuk
 Érdeklődő neveProtokoll, lehetséges
szobafoglalás esetén
beazonosítás
Az érintett
hozzájárulása 
3 év, az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig
űrlap üzenetekben
kerül megőrzésre
E-mail címe
telefonszáma
Kapcsolattartás,
válaszadás
Az érintett
hozzájárulása
3 év, az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig
űrlap üzenetekben
kerül megőrzésre

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

Adatkezelés módja: elektronikusan

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
WEB200 Kft.7400 Kaposvár Gróf Apponyi Albert
u. 17
Hírlevél küldő rendszer működtetése,
adatbázis tárolása

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: A válaszadás meghiúsulása, a vendég nem kap
választ a kérdésére.

 

3.sz. melléklet
Előre foglalás

Adatkezelési folyamat célja: A leendő vendég által igényelt szolgáltatás biztosítása, szállásfoglalás.

Az érintettek köre: Bárki, aki szállást foglal a Villa Olivában

A kezelt adatok forrása: vendégtől, közvetítő oldalakról, utazási irodától, rendezvényt megrendelő
irodától, cégtől, személytől

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
Vendég neve, címe

AjánlatkérésÉrintett hozzájárulásaHotRest-ben 5 évigA foglalás és a
csoportos
ajánlatkérés a
HotRest szállodai
programban
rögzítésre kerül

Foglalás rögzítéseSzerződés teljesítése
Számlázási
tételekigazolásához,
lemondás esetén a vitás
kérdések tisztázása
érdekében
Jogos érdek
érvényesítése:
Gazdasági és
igényérvényesítési
érdek
telefonszámaKapcsolattatás
e-mail címe


Marketing célú levelek
küldése
Érintett hozzájárulása
VisszaigazolásSzerződés teljesítése
Számlázási tételek
igazolásához, lemondás
esetén vitás kérdések
tisztázása érdekében
Jogos érdek
érvényesítése:
Gazdasági és
igényérvényesítési
érdek
Bankkártya adatok
vagy SZÉP kártya
adatok
Kedvezmény biztosításaSzerződés teljesítése;
jogos érdek
érvényesítése:
Gazdasági és
igényérvényesítési
érdek
Felhasználjuk
fizetésre,
a kötbér, kártérítés
érvényesítése, amely
a vendég távozása
után derül ki.
Kiemelt időszakokban a
foglalás garantálása

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

Adatkezelés módja: elektronikusan

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Chrome-Soft Kft.1119 Budapest, Petzvál utca 4/AVendégkönyv, foglalások rögzítése
ebbe a rendszerbe

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az előre foglalás nem kerül rögzítésre, nem tudjuk
garantálni a szobafoglalást.

4.sz. melléklet
Szállás szolgáltatás

Adatkezelési folyamat célja: A vendég által megrendelt szállás szolgáltatás biztosítása

Az érintettek köre: Bárki, aki szállást foglal a Villa Olivában

A kezelt adatok forrása: érintett, utazási iroda, rendezvényt megrendelő

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
Vendég
- neve
- lakcímeBiztosítani tudjuk a
szállás szolgáltatást
Szerződés teljesítéseAdott év + 8 év
 • Bejelentő lap kitöltése
 • HotRest szállodai programban rögzítésre kerül
 • IFA érvényesítése számla kiállítása
 • 3. ország állampolgára esetén 2007. évi II. tv 73.§. szerinti bejelentő
 • törzsvendég programba
Az Idegen Forgalmi
Adó, illetve az Idegen
Forgalmi Adó
mentesség
érvényesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése: Zamárdi
Város
Önkormányzata
Képviselő-
Testületének
41/2011 (XII.13)
rendelet és 1990. évi
C. törvény Htv.) 31.§
Adott év + 8 év
Számla kiállításaJogi kötelezettség
teljesítése: számv. tv.
Adott év + 8 év
3. ország állampolgára
esetén a szálláshely
bejelentési
kötelezettség ellátása
Jogi kötelezettség
teljesítése:2007. évi
II. tv
Tárgyévet követő
év március 31.
Törzsvendég program
biztosítása
Érintett
hozzájárulása
Hozzájárulás
visszavonásáig
Vendég
- születési helye és
ideje
- állampolgársága
- igazolványszám/
útlevélszám

Biztosítani tudjuk a
szállás szolgáltatást
Szerződés teljesítéseAdott év + 8 év
 • Bejelentő lap kitöltése
 • HotRest szállodai programban rögzítésre kerül
 • IFA érvényesítése számla kiállítása
 • 3. ország állampolgára esetén 2007. évi II. tv 73.§. szerinti bejelentő
Az Idegen Forgalmi
Adó, illetve az Idegen
Forgalmi Adó
mentesség
érvényesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése: Zamárdi
Város
Önkormányzata
Képviselő-
Testületének
41/2011 (XII.13)
rendelet és 1990. évi
C. törvény Htv.) 31.§
Adott év + 8 év
3. ország állampolgára
esetén a szálláshely
bejelentési
kötelezettség ellátása
Jogi kötelezettség
teljesítése:2007. évi
II. tv
Tárgyévet követő
év március 31.

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
e-mail címeMarketing anyagok
megküldése
Érintett
hozzájárulása
Hozzájárulás
visszavonása max.
az adott év + 8 év
 • Bejelentőlap kitöltése
 • HotRest szállodai programba rögzítésre kerül
telefonszámaKapcsolattartás
IFA mentesség okaIFA mentesség
érvényesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése: Zamárdi
Város
Önkormányzata
Képviselő-
Testületének
41/2011 (XII.13)
rendelet és 1990.
évi C. törvény Htv.)
31.§
Adott év + 8 évIFA érvényesítése
3. országbeli
állampolgárságú
Szálláshely
bejelentési
kötelezettség
ellátása
Jogi kötelezettség
teljesítése:2007. évi
II. tv
Tárgyévet követő év
március 31.
 • Bejelentőlap kitöltés
 • 3. ország állampolgára esetén 2007. évi II. tv 73.§. szerinti bejelentő

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

Adatkezelés módja: elektronikusan

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: Zamárdi Város Önkormányzata

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók:

 

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Chrome-Soft Kft.1119 Budapest, Petzvál utca 4/AVendégkönyv, foglalások rögzítése
ebbe a rendszerbe

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az előre foglalás nem kerül rögzítésre, nem tudjuk
garantálni a szobafoglalást.

 

5.sz. melléklet
Rendezvény szolgáltatás, terembérlet, eszközbérlet

Adatkezelési folyamat célja: Rendezvényhelyszín és technikai eszközök biztosítása a megrendelőnek

Az érintettek köre: Bárki, aki rendezvény szervezés céljából felkeresi a Villa Olivát

A kezelt adatok forrása: érintettől, szerződésből

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

Adat kategóriaAdatkezelés
célja
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
Magánszemély esetében a
- címe
Számla kiállításaJogi kötelezettség
(Számv. tv.)
Adott év + 8 év

- Szerződésen
szerepel

- rögzítésre kerül a
hotRest
rendezvény
programban

- számlán
szerepeltetjük

Magánszemély esetében a
- neve
Az adatkezelési
folyamat céljára
irányuló
szerződés
megkötése
Szerződés
teljesítése
Számla kiállításaJogi kötelezettség
(Számv. tv.)
Magánszemély esetében a
- telefonszáma
- e-mail címe
Az adatkezelési
folyamat céljára
irányuló
szerződés
teljesítése
Szerződés
teljesítése
HotRest-ben 5
évig

Rögzítésre kerül
- a HotRest
rendezvény
programban

- az ajánlaton
- a vissza-igazoláson
- a forgató-
könyvben

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

 Adat kategória Adatkezelés
célja
Adatkezelés
jogalapja 
 Adatkezelés
időtartama
 Mire használjuk

 Egyéni vállalkozó esetében
a
- címe
- adószám

Egyéni vállalkozóesetében
a
- neve  

 Számla kiállításaJogi kötelezettség
(Számv. tv.) 
 Adott év +8 év  - szerződésen
szerepel
- rögzítésre kerül
a HotRest
programban
- számlán
szerepeltetjük   
 Az adatkezelési
folyamat céljára
irányuló
szerződés
megkötése
szerződés
teljesítése 
 Számla kiállítása Jogi kötelezettség
(Számv. tv.)
Egyéni vállalkozó esetében
a
- telefonszáma
- e-mail címe 
 Az adatkezelési
folyamat céljára
irányuló
szerződés
teljesítése
 Szerződés
teljesítése
 HotRest-ben 5 évigRögzítésre kerül
- HotRest
programban
- az ajánlaton
- a vissza-
igazoláson
- a forgató-
könyvben 
Nem egyéni vállalkozó
esetében a megrendelőnél
szerződéskötésre
felhatalmazott neve  
 Az adatkezelési
folyamat céljára
irányuló
szerződés
megkötése
Szerződés
teljesítése 
Adott év +8 év   - szerződésen
szerepel
- rögzítésre kerül
a HotRest
programban 
 Számla kiállítása Jogi kötelezettség
(Számv. tv.)
Partner kapcsolat-
tartójának
- neve
- telefonszáma
- e-mail címe 
 Az adatkezelési
folyamat céljára
irányuló
szerződés
teljesítése
Jogos érdek
érvényesítése:
gazdasági érdek a
megbízási
szerződésben
foglalt
feladatokkal
kapcsolatos
egyeztetés,
ügyvitel
gyorsítása 
Utolsó
kommunikációt
követő 3 év 
 Rögzítésre kerül
- a szerződésen
- a HotRest
programban
- az ajánlaton
- a vissza-
igazoláson
- a forgató-
könyvben
- kapcsolat-
tartásra
használjuk

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Chrome-Soft Kft.1119 Budapest, Petzvál utca 4/AVendégkönyv, foglalások rögzítése
ebbe a rendszerbe

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: meghiúsul a rendezvény

6.sz. melléklet
Számlázás, megrendelés, visszaigazolás

Adatkezelési folyamat célja: A számviteli törvény szerinti számlázási kötelezettség biztosítása

Az érintettek köre: Villa Oliva beszállítói

A kezelt adatok forrása: érintettől, szerződés

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

 

Adat kategóriaAdatkezelés
célja
Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
Egyéni vállalkozó, vagy
Őstermelő esetében a
- neve
- címe
- adószáma
- bankszámla száma
Szerződés
megkötése;
számla
befogadása és
feldolgozása
Szerződés
teljesítése,
jogi kötelezettség
(Számv.tv.)
Adott év + 8 év

- Rögzítésre kerül
a CRM-be

- Számlán
szerepeltetjük

Nem egyén vállalkozó
esetében a cégjegyzésre
jogosult
- neve
Szerződés
megkötése
Szerződés
teljesítése
Adott év + 8 év

- Szerződésen
szerepel

- Rögzítésre kerül
a CRM-be

Partner kapcsolattartójának
- neve
- telefonszáma
- e-mail címe
Szerződés
teljesítése
Jogos érdek
érvényesítése:
gazdasági érdek a
megbízási
szerződésben
foglalt
feladatokkal
kapcsolatos
egyeztetés,
ügyvitel
gyorsítása
Utolsó
kommunikációt
követő 3 év
- Szerződésen
szerepel

- Rögzítésre kerül
a CRM-be

- Kapcsolat-
tartásra
használjuk

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Cégmenedzser Szoftver Kft.1054 Budapest, Szemere u 19. 6/4Számlák rögzítése

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: szerződés nem jön létre, a megrendelést nem
tudjuk biztosítani.

7.sz. melléklet
Kupon, szállás szolgáltatással értékesített kirándulások, belépőjegyek
(kalandpark, vonatozás, hajókázás stb.)

Adatkezelési folyamat célja: Kiegészítő programok biztosítása a szálloda vendégeinek

Az érintettek köre: Bárki, aki szállást foglal a Villa Olivában

A kezelt adatok forrása: érintettől,

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

 

Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
E szolgáltatást
igénybe vevő neve
BeazonosításÉrintett
hozzájárulása,
jogi kötelezettség
(Számv.tv.)

Teljesítés
igazolásként a
szállítói számla
melléklete miatt 8 év

- kuponra
rákerül

- kiadott
woucher-ek
nyilvántartás
a

Kupon
érvényesítéséne

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a kínált program lehetőséget nem tudjuk
biztosítani

8.sz. melléklet
Törzsvendégprogram

Adatkezelési folyamat célja: A visszatérő vendégek azonosítása, részükre kedvező ajánlatok,
kedvezmények biztosítása

Az érintettek köre: A Villa Oliva visszatérő vendégei

A kezelt adatok forrása: érintettől

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

 

Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama
Mire használjuk
Törzsvendég
programban résztvevő
- neve
- születési ideje
A beazonosításÉrintett
hozzájárulása


Törzsvendég
programból való
kilépésig


HotRest-ben
rögzítjük


Törzsvendég
programban részt vevő
lakcíme
Törzsvendég
programban részt vevő
telefonszáma
Kapcsolattartás
Törzsvendég
programban részt vevő
e-mail címe
Kapcsolattartás
Tájékoztatás a kizárólag
törzsvendégeinknek
szóló extra akciókról,
ajánlatokról

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók: 

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Cégmenedzser Szoftver Kft.1054 Budapest, Szemere u 19. 6/4Számlák rögzítése

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: a kínált program lehetőséget nem tudjuk
biztosítani

9.sz. melléklet
Talált tárgyak

Adatkezelési folyamat célja: a Villa Oliva területén talált tárgyak kezelése

Az érintettek köre: Bárki, aki a Villa Olivában tartózkodott

A kezelt adatok forrása: érintettől

A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés
időtartamának meghatározásával):

 

 Adat kategóriaAdatkezelés céljaAdatkezelés
jogalapja
 Adatkezelés
időtartama
 Mire használjuk
Találó neve,
elérhetősége

- talált
tárgyak
nyilvántartá
sa

- a
tulajdonos
ill. találó
értesítése
azonosítás      

Jogi kötelezettség
(Ptk.5:59.tól 5:62-
ig §-ok)       
A találástól
számított 1 év
elteltéig      

- talált tárgyak
nyilvántartásába kerül

- jogszabály szerinti
értékesítéstől

- megsemmisítésről
szóló jegyzőkönyvre
kerül      

A megtalálás helye
A megtalálés ideje
A talált tárgy
megnevezése
A talált tárgy
beazonosításhoz
szükséges jellemzői
Ha a talált tárgyon
név szerepel akkor
a név
Talált okmányA találástól
számított 8 nap
elteltéig
- talált tárgyak
nyilvántartásába kerül
- jegyzőnek átadásra
kerül

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Adatkezelés módja: elektronikus, papír alapú

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: nincs

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók: nincs

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az elveszett érték nem kerül visszaszolgáltatásra

 

10.sz. melléklet
A honlap adatkezelései

A www.villaoliva.hu szerver naplózása

A ww.villaoliva.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató, így
adott esetben az Ön tevékenységét.

Cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja
össze a felhasználó személyének, vagyis Önnek az azonosítására nem törekszik.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a
visszaélések megakadályozása, webanalitikai mérések elvégzése, valamint a fizetett hirdetések
optimalizálása.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek érvényesítése: cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal
biztonságos működéséhez

A kezelt adatok típusa: IP címe, dátum, időpont, a jelenlegi oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 150 nap

Adatfeldolgozók:

 Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
 WEB200 Kft.7400 Kaposvár Gróf Apponyi Albert
u. 17
 Weboldal üzemeltetése

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

 

A www.villaoliva.hu honlap cookie kezelése

Oldalunk sütiket használ. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ú. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküldd egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól aló megkülönböztetése, a felhasználók
aktuális munkamenetével azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása, webanalitikai mérések és személyre szabott kiszolgálás, valamint a jövőbeli
honlapfejlesztések hatékonysága, sikere érdekében, továbbá a fizetett hirdetéseink optimalizálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: 90 nap

A sütit felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelése általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem
teljeskőrű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 

11.sz. melléklet
Tájékoztató kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről

Adatkezelési folyamat célja: vagyonvédelem/emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme/veszélyes anyagok őrzése/üzleti, fizetési, bank- és értékpapírok védelme

Az érintettek köre: Bárki, aki a Villa Oliva területére belép

A kezelt adatok forrása: érintettől

A kezelt adatok köre: A Villa Oliva területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

 

A kamerálval megfigyelt területen, jól látható módon tájékoztató táblák figyelmeztetik az oda belépőket.

Egyes kamerák elhelyezéseKamera által megfigyelt területek, tárgyakMegifgyelés fajtája: rögzített/közvetlen/mindkettőAz adatkezelés célja
Recepció 1Recepciós előtérrögzített

Vagyonvédelem

Recepció 2Recepciós előtérrögzítettVagyonvédelem
Főbejárat 1Parkoló, udvarrögzítettVagyonvédelem

A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.

Az adatkezelés jogalapja: Látogatók esetében az érintett hozzájárulása a Villa Oliva területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I. törvény (Mt.) 11. $-a, továbbá a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének f) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke a vagyonvédelem.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap (SzVMtv. 31.$ (2) bek.)

Adatkezelés módja: elektronikus

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatfeldolgozók: nincs

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az elveszett érték nem kerül visszaszolgáltatásra

Adattovábbítás címzettje(i), címzettek kategóriái: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az
azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Tárolás időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap (SzVMtv. 31.§ (2) bek.)

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Kamerarendszert üzemeltető jogi vagy természetes személy megnevezése, szerződés száma,
szolgáltatás nyújtására feljogosító bizonyítvány, engedély száma: Földvári Róbert (székhely: 8623
Balatonföldvár Hegyalja utca 11., cégjegyzékszáma: ES-267803, nyilvántartási szám: 739514)

Felvételek tárolásának helye: 8621 Zamárdi, Knézich Károly utca 15.

Tárolással kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések: Adatkezelő a rögzített felvételeket székhelyén,
biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva PC merevlemezén tárolja.

Adatkezeléshez, feldolgozáshoz, továbbításhoz szükséges nyilatkozatok megléte: folyamatos

Felvételek megsemmisítésének módja: Automatikus felülírás

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő területére való belépés
meghiúsulása.

12.sz. melléklet
Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, illetőleg, vonatkozó jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
érdekében megkereshetnek bennünket, mint adatkezelőt.

A villa Oliva a hatóságok részére – amennyiben a hatósága pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.


Vissza az előző oldalra